Stadgar

Nedan kan du läsa NätRoms stadgar. Klicka här för att ladda ner/skriva ut.

1§ NätRoms syfte

NätRom arbetar för att rättspsykiatrisk omvårdnad ska utvecklas i hela landet. NätRom bedriver omvärldsbevakning av nationell och internationell utveckling som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet inom rättspsykiatrisk omvårdnad. NätRom verkar för kunskapsöverföring genom att skapa arenor som till exempel konferenser för erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma.

NätRom har en styrgrupp där medlemmarna utgörs av representerar från rättspsykiatriska verksamheter och regioner i Sverige. Styrgruppen ska sträva efter att vara representativ för rättspsykiatrisk omvårdnad ur såväl ett kliniskt som vårdvetenskapligt och omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Därtill ska styrgruppens medlemmar vara representanter från såväl stora som mindre verksamheter i syfte att avspegla rättspsykiatrins nationella bredd. Styrgruppens medlemmar ska ha en bred rättspsykiatrisk kompetens.

Styrgruppen består av 10–15 personer varav en ordförande, en sekreterare, två ambassadörer och en IT-ansvarig. Vårdvetenskaplig referensgrupp/FoU ingår alltid i styrgruppen.


Uppdragen definieras enligt följande:

 • Ordförande ansvarar för att vara sammankallande och ta fram dagordning inför styrgruppsmöten
 • Sekreterare för minnesanteckningar och upprättar sammanställning av gruppdiskussioner
 • Ambassadörer kan vid efterfrågan eller på uppdrag representera nätverket utåt
 • IT-ansvarig ansvarar för nätverkets hemsida
 • Vårdvetenskaplig referensgrupp bidrar till omvärldsbevakning samt förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vartannat år ska styrgruppen välja styrgruppens sammansättning och rollfördelning.

3§ Styrgruppens uppdrag

 • Styrgruppen träffas minst fyra gånger per år
 • Bevaka och beakta inkommande förslag och synpunkter som lämnas på hemsidan eller från konferensdeltagare
 • Bistå och understödja nästkommande konferensarrangör
 • Ansvara för att konferenserna följer syfte och stadgar
 • Upprätta minnesanteckningar och göra konferensdokumentation tillgängliga via hemsidan.  

4§ Tillsättande av nya styrgruppsmedlemmar

Nya medlemmar kan tillsättas fortlöpande. Intresseanmälan sker till styrgruppens ordförande. Prioritering sker enligt beskrivning i 2§.

5§ Konferensens syfte och utformning

Konferensernas syfte är att bidra till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma inom rättspsykiatrisk omvårdnad.

 • Konferensen arrangeras två gånger per år
 • Arrangör är alltid en rättspsykiatrisk verksamhet
 • Konferensens innehåll bygger på fastställda teman.
 • Teman beslutas i samråd mellan arrangören och styrgruppen
 • Konferensens utformning baseras tex på workshops, föreläsningar, grupparbeten, presentationer av vetenskapliga arbeten och utvecklingsarbeten som sker i landet. Det är önskvärt att respektive klinik prioriterar och planerar för kontinuitet i deltagandet.

6§ Förändringar av stadgar

Vid förändring av stadgar ska styrgruppen publicera framtaget förslag eller beslut på nätverkets hemsida. Förslaget/beslutet ska även presenteras muntligt vid nästkommande konferens där det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Styrgruppen har rätt att besluta om förändring av stadgar. Förändringar kräver minst åtta deltagare från styrgruppen. Förslag om förändring ska framgå av kallelse och dagordning inför kommande möte.